Chełmiński Budżet Obywatelski Chełmiński Budżet Obywatelski
500.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na zadania ogólnomiejskie
500.000 PLN

Ragulamin budżetu obywatelskiego

Regulamin
budżetu obywatelskiego miasta Chełmno
Rozdział 1.
Rodzaje zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego i wymogi formalne
§ 1. W ramach budżetu obywatelskiego miasta Chełmna mieszkańcy decydują corocznie
o części wydatków budżetowych.
§ 2. 1. Na budżet obywatelski miasta Chełmna przeznacza się środki finansowe w wysokości
co najmniej 0,5% wykonanych dochodów własnych z budżetu miasta, w oparciu o dane
zawarte w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek tysięcy złotych.
3. Burmistrz Miasta Chełmna corocznie określa kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski
na dany rok z zachowaniem warunku, o którym mowa w ust. 1.
4. Burmistrz Miasta Chełmna prowadzi działalność informacyjną w zakresie wysokości
środków przeznaczonych na budżet obywatelski oraz procedury przeprowadzenia i realizacji
tego budżetu.
§ 4. 1. Ze środków budżetu obywatelskiego może być finansowane zadanie należące do zadań
własnych miasta, które ma charakter twardy lub miękki:
1) pod pojęciem zadania twardego rozumie się inwestycję, modernizację, przebudowę,
adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia;
2) dopuszcza się realizację zadania twardego na gruntach prywatnych (np. spółdzielni
mieszkaniowej) pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Urzędem
Miasta Chełmna a odpowiednim dysponentem gruntu. W porozumieniu jednoznacznie musi
zostać zawarty zapis dotyczący ogólnodostępności obiektu na warunkach określonych
w § 4 ust.2.
3) pod pojęciem zadania miękkiego rozumie się zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie
o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
2. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadania
twardego, realizowanego na terenie zarządzanym przez jednostki miasta, musi ono być
dostępne dla wszystkich mieszkańców po zamknięciu jednostki miasta zarówno w dni
robocze, jak i dni wolne od pracy.
3. W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi ono być
zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Chełmno z uwzględnieniem ogólnodostępności.
3. Mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty zadań, przy czym każdy z projektów
zadań wymaga złożenia odrębnego formularza. Łączna wartość projektów nie może
przekraczać kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski.
4. Zgłaszanie projektów zadań dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.
5. Do zgłoszenia projektu zadania mieszkaniec dołącza listę poparcia dla projektu zadania
podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Chełmna.
6. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Formularze i druki list poparcia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Chełmna oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Chełmna.
8. Mieszkaniec może poprzeć trzy projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
Łączna wartość popartych projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na budżet
obywatelski.
9. Mieszkaniec, zgłaszając projekt zadania, określa jego przybliżoną wartość jednostkową
według własnego oszacowania. Ostatecznej szacunkowej wyceny wartości jednostkowej
zgłoszonego projektu zadania dokonuje Burmistrz Miasta Chełmna w procesie weryfikacji
zgłoszonych projektów zadań, prowadzonej zgodnie z § 8 i § 9 niniejszej uchwały.
10. Do zgłoszenia można dołączyć inne dokumenty związane z proponowanym
przedsięwzięciem np. szkic sytuacyjny projektu zadania, zdjęcia, mapy, ekspertyzy, plany.
11. Czas na składanie projektów zadań nie może być krótszy niż 30 dni.
12. Wypełniony i podpisany formularz wraz z listą poparcia mieszkaniec składa w Kancelarii
Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie lub przesyła drogą elektroniczną
na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta Chełmna.
13. W przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej, załączniki graficzne
powinny być przesłane w formacie PDF, JPG, a całkowita wielkość załączników nie może
być większa niż 10 MB.
14. Mieszkaniec może wycofać swój wniosek na każdym etapie procedury, składając
oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do przeprowadzenia budżetu obywatelskiego,
w tym ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań z zachowaniem
zasady podanej w § 2 uchwały, harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego,
wzoru karty do głosowania. Burmistrz Miasta Chełmna wyda w tej sprawie zarządzenie co
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zgłaszania projektów zadań.
16. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 15 będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej i będzie wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.